Algemene voorwaarden

1: TOEPASSELIJKHEID


1.1: Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze activiteiten en op alle door ons aangegane schriftelijke overeenkomsten en via onze digitale aanmeldings-formulieren.

1.2: Wanneer er in deze algemene voorwaarden gesproken wordt over “deelnemer (s)” moet worden verstaan elk deelnemend kind. Vooral wordt onder “deelnemer (s)” ook verstaan elke natuurlijke of rechtspersoon (ouders/ verzorgers) die, tot ons in een contractuele relatie staat uit hoofde van een met ons gesloten overeenkomst, of een andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Degene wiens opdracht en voor wiens rekening zaken worden geleverd.

1.3: Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend en alleen worden afgeweken indien en voor zover zulks uitdrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen.

1.4: Indien ook de deelnemer naar (zijn) algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de deelnemer niet van toepassing. Dit is alleen anders indien en voor zover de toepasselijkheid van de voorwaarden van de deelnemer niet in strijd komen met onze algemene voorwaarden. Dan is slechts het in onze voorwaarden bepaalde van toepassing. Enig anders luidend beding in de voorwaarden van de deelnemer doet aan het voorgaande niet af.

1.5: Op alle overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.


2: AANMELDING EN INSCHRIJVING


2.1: Aanmelding voor deelname aan de KICKS&FUN Voetbalkamp kan alleen geschieden door inzending van het inschrijfformulier op de website of bericht via de mail.

2.2: Met de inzending van het inschrijfformulier geeft de afzender daarvan zich op voor deelname aan het gekozen evenement en locatie waarvoor wordt ingeschreven.

2.3: De aanmeldingen voor inschrijving worden door KICKS&FUN geregistreerd op volgorde van binnenkomst tot het maximum aantal deelnemers voor het desbetreffende evenement is bereikt.

2.4: Na de aanmelding ontvangt u digitale bevestiging met daarin de betalingsvoorwaarden.

2.5: Aanmeldingen voor deelname die binnenkomen na het verstrijken van het maximum aantal deelnemers zijn niet rechtsgeldig. U krijgt daar uiteraard bericht over.

2.6: Bij een te gering aantal inschrijvingen kan elk evenement geannuleerd worden, waarbij het reeds betaalde deelnamegeld zal worden terug betaald.


3: BETALINGSVOORWAARDEN EN PROCEDURE


3.1: Na de inschrijving volgt er een digitale factuur waarop het verschuldigde bedrag voor deelname aan het evenement staat vermeld. Na betaling ontvangt u een digitale deelnamebevestiging.

3.2: Het verschuldigde bedrag dient te zijn voldaan binnen de op de factuur/inschrijfformulieren gestelde termijn.

3.3: Bij overschrijding van de genoemde betalingstermijn heeft KICKS&FUN het recht om de desbetreffende deelnemer uit te sluiten van deelname aan de activiteit waarvoor hij ingeschreven is. Hiermee vervalt dan ook automatisch de inschrijving.

3.4: Bij tussentijds stoppen van een activiteit, cursus, training, clinic, kamp, toernooi etc. blijft de deelnemer verplicht het volledige bedrag te betalen.4: AFMELDING EN ADMINISTRATIEKOSTEN

4.1: Met de inzending van het inschrijfformulier heeft de afzender zich definitief ingeschreven voor deelname aan een evenement van KICKS&FUN. Indien de deelnemer zijn of haar inschrijving toch wil annuleren , is de deelnemer

– binnen 7 dagen voor start evenement 100% verschuldigd
-binnen 7 – 14 dagen voor start evenement 50% verschuldigd
– bij langer dan 14 dagen voor start evenement 25% verschuldigd

4.2: In geval van ziekte, blessure of wat dan ook dient de ouder en/of verzorger zich af te melden bij KICKS&FUN. Mocht dit niet (voor de activiteit) gebeuren, heeft KICKS&FUN het recht om dit te noteren als ongeoorloofd verzuim en deze activiteit (alsnog) in rekening te brengen bij de deelnemer.

4.3: De evenementen gaan in principe altijd door, maar KICKS&FUN behoudt zich het recht voor een evenement af te gelasten. Hiervan wordt u altijd digitaal op de hoogte gesteld.


5: AANSPRAKELIJKHEID/GEDRAG


5.1: KICKS & FUN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verlies/diefstal, materiële schade en blessures.


5.2: KICKS&FUN is te gast bij de diverse voetbalverenigingen en sportaccommodaties. Dit houdt in dat de deelnemers zich correct dienen te gedragen zowel binnen als buiten het veld.

5.3: Deelname aan een evenement is geheel vrijblijvend en voor eigen risico. De deelnemer dient op tijd aanwezig te zijn. Het dragen van de verkregen kleding is verplicht. Van de deelnemer wordt een positieve houding verwacht ten opzichte van de trainers, begeleiders alsmede ten opzichte van de overige deelnemers.


6: KLEDING


6.1: Deelnemers krijgen na inschrijving en het voldoen van hun betaling het kledingpakket.

6.2: Tijdens de activiteiten is het verplicht de kleding van KICKS&FUN te dragen.

6.3: Het dragen van voetbalschoenen en scheenbeschermers tijdens de training is verplicht.

6.4: Bestelde kleding is eigendom van de deelnemers en kan niet worden geruild tenzij KICKS&FUN de mogelijkheid heeft. Dit is niet verplicht.7: FOTO’S EN VIDEO


7.1 KICKS&FUN behoudt het recht om alle gemaakte foto’s en video’s te gebruiken voor eigen doeleinden, zoals gebruik voor website, flyers, dvd, promotie doeleinden etc. Indien u niet toestaat dat wij dit materiaal gebruiken, dient u ons daarvan op de hoogte te stellen.


8: DISCLAMER


8.1 De inhoud van de algemene voorwaarden zijn te goeder trouw en zorgvuldig opgesteld.

8.2 KICKS&FUN en medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door deelname aan één van de door KICKS&FUN georganiseerde evenementen of door toepassing van de behandelde oefenstof. Deelname is op eigen verantwoording. Verlies van zaken kunnen niet op ons worden verhaald (denk aan diefstal uit kleedkamers e.d.).

KICKS&FUN Voetbalkampen, gevestigd te Amsterdam, Nederland 
 
 
 

Kicks & FUN © All Rights Reserved. Design by codell